“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 3-р ангийн даалгаврууд