“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 2-р ангийн даалгаврууд