“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 1-р ангийн даалгаврууд