ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРЭМБЭ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ-2023 (Гарын авлага)