ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ SORIL.EEC.MN СИСТЕМ ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТЭРЛЭЭ