“Үнэлгээний онол, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт”