“СУРАГЧИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СИСТЕМ”-ийг шинээр нэвтрүүлж байна.