“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 6-р ангийн даалгаврууд