“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 7-р ангийн даалгаврууд