“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 8-р ангийн даалгаврууд