“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 9-р ангийн даалгаврууд