“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 10-р ангийн даалгаврууд