“Гүйцэтгэлийн үнэлгээ-2023” 5-р ангийн даалгаврууд