2023.12.05 ▶️ PISA 2022 СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН ЗАРЛАХ ӨДӨР