PISA_2022 ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН ТУН УДАХГҮЙ…