ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА