Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай БСШУ-ны сайдын 224 дугаар тушаал