Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх судалгааг зохион байгуулах сургагч багш нар бэлтгэгдлээ