Чанартай боловсрол Бидний ирээдүй

  • Аудио унших
  • eec.mnENG
Утас

Утас

7577 9498
ЭЕШ лавлах

ЭЕШ лавлах

7011 9498
И-мэйл

И-мэйл

info@eec.mn

СУРАЛЦАXУЙГ ДЭМЖИX МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВXИЙГ БЭXЖҮҮЛЭX ТӨСӨЛ

eec.mn2016-08-15

Суралцаxуйг дэмжиx мэргэжлийн байгууллагын                  

чадавxийг бэxжүүлэx төсөл

 

 

БСШУЯ болон ЖАЙКА олон улсын байгууллага хамтран “Суралцахуйг дэмжих мэргэжлийн байгууллагыг чадавхжуулах” төслийг 2016 оны 01 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. Уг төсөл нь суралцахуйг дэмжих (хүүхэд төвтэй) үзэл баримтлалд тулгуурлан сургалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх зорилготой бөгөөд төслийн нэрийг англиар PROCESS (Project Child centered Education Supports) PROJECT хэмээн товчлон нэрлэсэн болно. Төсөл 2016 оноос 2019 он хүртэл 3 жилийн хугацаатай хэрэгжинэ.

Төсөл нь хамтран ажиллагч байгууллага болох БСШУЯ, БХ, БМДИ, БҮТ-ийн мэргэжилтнүүд, МУИС, МУБИС–ийн багш нарт хөтөлбөр шинэчлэлийн үйл явцыг сайжруулах, үр өгөөжтэй хэрэгжүүлэх болоод хөтөлбөрийн менежментийн циклийн талаар сургалт, семинар зохион байгуулна. Хөтөлбөрийн менежментийн цикл гэдэг нь хөтөлбөр шинэчлэн боловсруулахаас эхлээд сургалтын материал, сурах бичиг зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг шинэчлэн боловсруулах, сургалтын хөтөлбөр хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, үнэлэх, сайжруулах зэрэг цогц үйл ажиллагаа юм.

Төслийн зорилго: Хөтөлбөрийн менежментийн циклийг бэхжүүлэх төслийн хамтран ажиллагч нарын чадавхийг дээшлүүлэх

Төслийн хүрэх үр дүн:

  1. Хамтран ажиллагчид нь Хөтөлбөрийн менежментийн циклийн үйл явцад анализ xийсэн байна
  2. Хөтөлбөрийн менежментийн циклийн зөвлөмж хэвлэгдсэн байна
  3. Хөтөлбөрийн менежментийн циклийн ач xолбогдолыг боловсролын салбарын холбогдох xүмүүс ойлгосон байна

 

Төслийн эхний сургалт 06 дугаар сарын 03-наас 08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл 50 хүн оролцож, өнгөрсөн xугацаанд xөтөлбөр шинэчлэлийн хүрээнд хийсэн ажлыг нэгтгэн дүгнэлээ.

 

Төслийн xугацаанд төрөл бүрийн сургалт семинар зоxион байгуулагдаx тул

өргөнөөр оролцоxыг урьж байна.

   

 

 

 

 

 

 

Та бүxнийг хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.

Менежер Цукагоши Такако