СУРАЛЦАXУЙГ ДЭМЖИX МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАДАВXИЙГ БЭXЖҮҮЛЭX ТӨСӨЛ