БИОЛОГИ, МАТЕМАТИКИЙН ШАЛГАЛТЫН ХЭМЖЭЭСТ ОНОО, ЖАГСААЛТ ГАРЛАА