МОНГОЛ ХЭЛ, ОРОС ХЭЛ, НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ ШАЛГАЛТЫН ХЭМЖЭЭСТ ОНОО, ЖАГСААЛТ ГАРЛАА