“МЭДЭЭЛЛИЙН ХАЙЛТЫГ МАШИН СУРГАЛТЫН АРГАД ХЭРЭГЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО