ЕБС-ИЙН СУРАЛЦАГЧИЙН БОЛОН СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА