СӨБ-ЫН ЭРХЛЭГЧ, АРГА ЗҮЙЧ, БАГШ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА