“ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ, ДААЛГАВРЫН САНГИЙН ПРОГРАМ АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ БОЛЛОО