ЕБС-ИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 10 ЖИЛИЙН ЦИКЛТЭЙ БОЛГОНО