БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА