БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААНЫ ШАЛГАЛТЫН ХУГАЦАА