БНСУ-Н СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР,Ү НЭЛГЭЭНИЙ ИНСТИТУТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА