Бүртгэлийн хугацаанд 5645 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна.