ОЛОН УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ЭЕШ-ЫН ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ДҮЙЦҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА