ОЛОН УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ МОНГОЛ УЛСЫН ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ДҮЙЦҮҮЛЭХ ЦАХИМ ХҮСЭЛТ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ