2022 онд Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулна