“Сургуульд суурилсан үнэлгээ”-г сургууль дотоод нөөц боломждоо тулгуурлан бие даан зохион байгуулах боломжтой