ЕБС-ийн суралцагчдын сурлагын хоцрогдлыг тодорхойлох “Оношлох үнэлгээ” эхэллээ