Монгол улсын хэмжээнд хөгжлийн бэршээлтэй 7142 хүүхэд боловсрол эзэмшиж байна