Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бүртгүүлэх заавар, зөвлөгөө