ЕБС-ийн хичээл, сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурын хэлэлцүүлэг явагдаж байна