“Үндэсний үнэлгээний шинжээч багш бэлтгэх” II шатны сургалт-семинар зохион байгуулагдлаа