“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний багийн гишүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулагдлаа