МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХ БОЛОН ФИЗИКИЙН ШАЛГАЛТЫН ХЭМЖЭЭСТ ОНОО ГАРЛАА