ЭЕШ-ЫН БАТЛАМЖ ХУУДАС 2.5 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД ХҮЧИНТЭЙ