УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ДААЛГАВРЫН САН ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТЭРЛЭЭ