ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХИЧЭЭЛИЙГ 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ҮЗНЭ