ЭЕШ-ЫН СТАТИСТИК ТАЙЛАНГИЙН СИСТЕМ ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТЭРЛЭЭ