ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭНЦЭЭГҮЙ СУРАГЧДАД