ОЛОН УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ЭЕШ-ЫН ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ДҮЙЦҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЭ ДАРААХ АЛХМААР ИЛГЭЭНЭ