“СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭГДСЭН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ