“PISA – 2022” СУРЛАГЫН АМЖИЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭНД МОНГОЛ УЛС АНХ УДАА ХАМРАГДАНА